Door uw inschrijving aan de DorpsKwis Oud Gastel aanvaardt u de navolgende voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

(Geldig vanaf 1 januari 2019)

DEELNAME

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Evenement: het door Stichting DKOG in enig jaar te organiseren evenement: de DorpsKwis Oud Gastel

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting DKOG) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.

2.4. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.

2.5 Indien de Organisator zou besluiten om het Evenement vooraf te annuleren, stil of stop te zetten of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, is elk recht op vergoeding van gemaakte kosten of schadevergoeding van de Deelnemer uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6. Inschrijfgelden worden nimmer terugbetaald.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement.

Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan zaken die aan een Deelnemer in eigendom toebehoren, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor eventuele claims van de Deelnemer ter zake van gemaakte kosten en ondervonden materiële en immateriële schade als gevolg van letsel, ziekte of overlijden door deelname aan het Evenement.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel de Organisator uit welke hoofde ook aansprakelijk zou zijn voor gemaakte kosten of materiële of immateriële schade van de Deelnemer, is de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.

ARTIKEL 5: CONSUMPTIEBONNEN

Met consumptiebonnen kan alleen tijdens het Evenement worden betaald bij de catering conform de prijslijst. Na het Evenement is het inwisselen van consumptiebonnen niet meer mogelijk. De consumptiebonnen zijn niet geldig op andere Evenementen.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

Stichting DKOG is een non-for-profit organisatie met als enige doel: het organiseren van de Dorpskiws Oud Gastel in enig jaar. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand dat uitsluitend voor dit specifieke doel is opgezet en alleen voor de door de stichting aangewezen webbeheerder toegankelijk is. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer eenmalig toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. U heeft recht op inzage van uw gegevens, rectificatie, om deze te wissen en om bezwaar te maken bij de secretaris per mail info@dkog.nl. Uw gegevens zullen na 6 maanden gewist worden.

BEDRIJVENDEELNAME

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Evenement: het door Stichting DKOG in enig jaar te organiseren evenement: de DorpsKwis Oud Gastel.

2. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een of meerdere Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

3. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement.

4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.

5. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting DKOG) waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

ARTIKEL 2: BEDRIJVENDEELNAME

2.1. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:

a. rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

b. ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

c. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.

2.2. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

ARTIKEL 3: DEELNEMERS

3.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 8 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator.

3.3. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.

3.4. De Organisator van het Evenement kan besluiten de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.

3.5. Indien de Organisator zou besluiten om het Evenement vooraf te annuleren, stil of stop te zetten of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, is elk recht op vergoeding van gemaakte kosten of schadevergoeding van de Deelnemer in relatie tot het Evenement en/of de inschrijfgelden uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan zaken die aan de Deelnemer en/of het Deelnemende Bedrijf in eigendom toebehoren, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor eventuele claims van de Deelnemer ter zake van gemaakte kosten en ondervonden materiële en immateriële schade als gevolg letsel, ziekte of overlijden door deelname aan het Evenement.

4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel de Organisator uit welke hoofde ook aansprakelijk zou zijn voor gemaakte kosten of materiële of immateriële schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf en/of het Deelnemende Bedrijf, is de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

4.3. De Deelnemer en het Deelnemende Bedrijf dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

4.5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer en/of Deelnemende Bedrijf toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.6. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 5: CONSUMPTIEBONNEN

5.1 Met consumptiebonnen kan alleen tijdens het Evenement worden betaald bij de catering conform de consumptiebonnen prijslijst. Na het Evenement is het inwisselen van consumptiebonnen niet meer mogelijk. De consumptiebonnen zijn niet geldig op andere Evenementen.

ARTIKEL 6: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van de Organisator en/of van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS

Stichting DKOG is een non-for-profit organisatie met als enige doel: het organiseren van de Dorpskiws Oud Gastel in enig jaar. De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand dat uitsluitend voor dit specifieke doel is opgezet. Dit bestand is alleen toegankelijk voor een door onze club aangewezen webbeheerder. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Bedrijf of Deelnemer eenmalig toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer. Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

ARTIKEL 8: FACTURATIE

5.1 Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Stichting DKOG (hierna: “Stichting DKOG”).

5.2 Alle rechten uit hoofde van de vordering door de Organisatie overgedragen aan Stichting DKOG, die de vordering zal incasseren. Uw gegevens worden door of namens Stichting DKOG getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Stichting DKOG behoudt zich het recht voor om het verzoek van het Deelnemende Bedrijf voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Stichting DKOG gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Stichting DKOG is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Stichting DKOG tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Stichting DKOG om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro. Stichting DKOG is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Stichting DKOG is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

9.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Zeeland-West-Brabant (Breda).